Extra ledenvergadering op 27 mei 2024

Extra Ledenvergadering 27 mei 2024 | 20.00 uur | Veluwelounge

Namens het bestuur van Tennisvereniging Beekhuizen nodigen wij alle leden, (ouders van) junior-leden en ereleden van harte uit om de (fysiek) extra ledenvergadering bij te wonen op 127mei 2024 te Velp aan de Beekhuizenseweg 99, in de Veluwelounge.

Aanvang: 20.00 uur.

 

Ledenvergadering

27 mei 2024 | 20.00 uur | Veluwelounge

Namens het bestuur van Tennisvereniging Beekhuizen nodigen wij alle leden, (ouders van) junior-leden en ereleden van harte uit om de (fysiek) extra ledenvergadering bij te wonen op 27 mei 2024 te Velp aan de Beekhuizenseweg 99, in de Veluwelounge.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda Ledenvergadering
De agenda voor deze extra ledenvergadering bevat de volgende onderwerpen:
1. Opening van de vergadering door voorzitter;
2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 december 2023 door ALV;
3. Vaststellen van de agenda door voorzitter;
4. Mededelingen van de voorzitter;
5. Wijziging statuten i.r.t. wijziging boekjaar en naam van onze vereniging; besluitvorming door ALV over voorgestelde wijzigingen;
Klik hier om de akte van statutenwijziging te lezen
Klik hier om de doorlopende tekst van de statuten te lezen
6. Benoeming Erelid Hester van den Heuvel: besluitvorming door de ALV;
7. Toekomst Beekhuizen/samen schouders eronder. Mondelinge toelichting door de voorzitter;
8. Rondvraag;
9. Sluiting.

Ter toelichting agendapunt 2:
Tijdens de ALV van 13 mei 2024 bleek dat de concept notulen van de ALV van 18 december niet bij de agenda zaten als bijlage. Vandaar dat we deze notulen op 27 mei 2024 pas vaststellen. Klik hier om deze notulen te lezen.
Het verslag van de ALV van 13 mei 2024 wordt in de ALV van december 2024 vastgesteld. Zodra de concept notulen van 13 mei gereed zijn, worden deze op de website geplaatst.

Ter toelichting agendapunt 5:
We vragen de ledenvergadering om de volgende besluiten te nemen:
I) het besluit om de statuten van de vereniging te wijzigen conform het door DAAN Notariaat opgestelde concept met als kenmerk 2024.0115.01; en
II) het besluit om iedere bestuurder van de vereniging alsmede iedere (kandidaat)notaris, medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van DAAN Notariaat B.V. en DAAN Advocatuur B.V., aan te wijzen om de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

Wijzigen boekjaar vereniging gelijk met verenigingsjaar en voor 2024 verlenging t/m 31 december
Bij onze vereniging is er ooit voor gekozen om het boekjaar van 1 oktober tot 1 maart te laten lopen. Dit is erg onhandig voor onze accountant en ook voor de belastingdienst. We stellen daarom voor het boekjaar van 1 januari t/m 31 december te laten lopen. Dit is gelijk aan het kalenderjaar en daarmee ook het verenigingsjaar. Hiervoor moeten de statuten gewijzigd worden. Inclusief een overgangsbepaling toegevoegd om het boekjaar eenmalig in 2024 te verlengen t/m 31 december 2024. Zie hiervoor de voorgestelde wijzigingen in bijgevoegde Statuten.

Naamswijziging vereniging
In de statuten is in 2022 al opgenomen dat het om activiteiten gaat van tennis- en padel. Maar onze naam was nog niet gewijzigd. We stellen voor om dit nu wel te doen omdat er inmiddels drie padelbanen zijn. We zijn immers een tennis- en padelvereniging. De naam zal gewijzigd worden van ‘Tennisvereniging Beekhuizen’ in ‘Tennis- en Padelvereniging Beekhuizen’. Dit moet ook statutair gewijzigd worden. Zie hiervoor de voorgestelde wijzigingen in bijgevoegde Statuten.

Procedure statutenwijziging (conform artikel 20 van de huidige statuten)
Op 13 mei jl. was er geen 2/3 van onze leden aanwezig bij de ALV. Dit is nodig om statuten te wijzigen. Binnen drie weken moet er vervolgens een nieuwe ALV uitgeschreven worden waarin over het voorstel van de statutenwijziging besloten kan worden ongeacht het aantal (stemgerechtigde) aanwezige leden. Daarom is voor 27 mei a.s. een nieuwe ALV uitgeschreven.

Ter toelichting agendapunt 6:
Na 10 jaar stopt Hester van den Heuvel als secretaris van het bestuur van Beekhuizen. Als dank voor alles wat zij voor Beekhuizen heeft betekend, is zij na de ALV van 13 mei jl. verrast met het erelidmaatschap. In deze vergadering willen we dit formeel bekrachtigen.

Vragen
Tot uiterlijk 72 uur voor de aanvang van de ALV kunnen jullie schriftelijk per e-mail (voorzitter@tvbeekhuizen.nl en/of l.vanhovell@tvbeekhuizen.nl) vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming.

Met sportieve groet,

Het bestuur van Beekhuizen

Downloads:

Nieuws Overzicht