Algemene Ledenvergadering

Beekhuizen wordt bestuurd door een collegiaal bestuur waarin zowel bestuursleden voor Stichting Beekhuizen als voor Tennisvereniging Beekhuizen zitten. Eenmaal per jaar leggen zij verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering, meestal in december. De verslagen van de ALV vind je bij downloads onderaan de pagina.

Financiën en controle

Op Beekhuizen hebben we te maken met verschillende (juridische) entiteiten en geldstromen. Elk jaar wordt een controle uitgevoerd door een kascommissie op de financiën van Tennisvereniging Beekhuizen en Stichting Evenementen Beekhuizen. Deze kascommissie maakt een zogenaamd proces-verbaal van deze controle (verslag met mogelijk aanbevelingen) die op de ALV aan het bestuur wordt uitgereikt. Vervolgens wordt er aan de vergadering voorgesteld de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid voor het afgelopen boekjaar.

Na stemming door de aanwezige leden wordt dit al dan niet verleend. In de ALV wordt dan een nieuwe kascommissie benoemd. Elk lid mag 2 jaar zitting hebben in de kascommissie. Een externe accountant controleert de financiën van Stichting Tennispark Beekhuizen en Tenniscentrum Beekhuizen BV. Tijdens de ALV wordt ook over de contributie voor het komende jaar beslist op voorstel van het bestuur.

Bestuurssamenstelling

Tot slot wordt op de ALV de bestuurssamenstelling voor het komende jaar gepresenteerd. De huidige samenstelling van het bestuur vind je bij Bestuur en Commissies. Alle regels over bestuursverkiezing e.d. kun je vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Downloads: